Poniedziałek, 25-09-2023

Naprzeciw wymaganiom – kocioł zgazowujący drewno Wally HOLZ


Ważnym atutem, którym powinny cechować się nowoczesne firmy produkcyjne i usługowe, jest umiejętność dostosowania oferty do zapotrzebowania rynku. Wyjście naprzeciw użyt-kownikom nie tylko prowadzi do wielotorowego rozwoju, ale także, a nawet przede wszystkim, do sprostania oczekiwań klientów. Zgodnie z tą ideologią, firma Klimosz wprowadziła do oferty kotły zgazowujące drewno – Wally HOLZ.

Wysokosprawne kotły Wally HOLZ stanowią propozycję dla użytkowników o sprecyzowa-nych wymaganiach. Zgodnie z tym, ścisłe ukierunkowanie przeznaczenia urządzenia do spalania wybranego, dedykowanego paliwa – drewna, determinuje jego cechy i zalety. Ściśle określone kryteria prowadzą do skonkretyzowania konstrukcji kotła już w procesie projektowania. Odpo-wiednio dobrane wymiary komory i otworu załadunkowego, pozwalają na załadunek drewna opa-łowego o długości do 50 cm. Zaleta głębokości i szerokości komory załadowczej stanowi korzyst-ną cechę także z uwagi na przygotowanie wsadu, czyli najczęstszej czynności podejmowanej pod-czas obsługi kotła.
Drugą regularną czynnością, która jest nieodzownie związana z każdym urządzeniem grzewczym, jest konserwacja. W tym przypadku również zastosowano stosowne udogodnienia. Elementy w komorze spalania są w pełni wyjmowalne, a przez to łatwe do wyczyszczenia. Ponadto, pionowe płomieniówki zaopatrzono w mechaniczne zawirowywacze, które oprócz turbulizowania spalin, służą również do czyszczenia kanałów spalinowych. Płynny i kilkukrotny ruch wajchy zawirowy-waczy powoduje usunięcie niekorzystnych produktów spalania, które swobodnie opadają do szu-flady umiejscowionej pod płomieniówkami. Oprócz tego, w kotle przewidziano wygodny dostęp (pokrywa u góry korpusu) do komory wylotowej spalin, która oprócz funkcji wyczystki stanowi przestrzeń dostępu do wymiany elementów urządzenia.
Warto nadmienić, że na przestrzeni lat - okresu prowadzenia badań i zbierania doświadczeń, ewo-luowało wiele koncepcji na temat samej konstrukcji urządzenia. Oprócz dostosowania kotła do wymagań 5-tej klasy wg normy PN-EN 303:5-2012, ważnym celem stało się także bezpieczeństwo użytkownika. Odpowiednio zaizolowane drzwi stanowią barierę dla gorących spalin, których dro-ga została wydłużona dla zwiększenia efektu ekologicznego i użytkowego. Specjalnie zaprojekto-wane wykręcane klamki oraz zawiasy także stanowią o bezpieczeństwie urządzenia, chroniąc przed nagłym otwarciem drzwi przez osoby nieuprawnione.
Względy bezpieczeństwa zostały potwierdzone również przez Urząd Dozoru Technicznego, który wydał certyfikat zgodności urządzenia z Dyrektywą PED, dot. urządzeń ciśnieniowych. Dodatko-wo, chcąc zaznajomić klienta z warunkami bezpiecznej pracy kotła, firma Klimosz wymaga od-bioru urządzenia i instalacji przez wyszkolonego specjalistę. Usługa wstępnej regulacji, podczas której instalator informuje klienta o zasadach bezpieczeństwa oraz użytkowania kotła jest bezpłat-na. Kompleksowa obsługa takiej wizyty ma na celu również zapewnić jak najdłuższą pracę urzą-dzenia w instalacji – prosta, a także bezpłatna usługa może zaoszczędzić wiele nieprzyjemności i wydatków w przyszłości.

Kotły serii WALLY HOLZ odznaczają się nieskomplikowaną budową, a przez to prostotą obsługi. Cechy charakterystyczne omawianego urządzenia wpisują się zatem w postanowienia przyjęte przez firmę Klimosz, czyli połączenia aspektów technicznych i bezpieczeństwa.


KontaktSzymon Pieter

Inżynier ds. projektów i innowacji produktu

e-mail: techniczny@klimosz.pl